+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa

 

1. Sprawozdawczość

2. Kadry i Płace

3. Wsparcie księgowe

4. Analizy Zarządcze

5. Audyt

 

1. Sprawozdawczość

Sporządzamy:

jednostkowe sprawozdania finansowe,

skonsolidowane sprawozdania finansowe,

raporty giełdowe,

 

2. Kadry i Płace

Przygotowujemy umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne

Sporządzamy listy płac oraz deklaracje ZUS, PIT, PFRON

Prowadzimy akta osobowe pracowników etatowych

Zarządzamy bazą danych pracowników informując o terminach badań lekarskich oraz szkoleń BHP

Współpracujemy z firmami przeprowadzającymi szkolenia BHP

 

3. Wsparcie księgowe

Projektujemy i wdrażamy procedury zamknięcia miesiąca oraz raportowania statutowego i zarządczego,

Optymalizujemy istniejący proces zamykania ksiąg w celu przyspieszenia raportowania,

Oferujemy wsparcie w wybranych czynnościach zamknięcia ksiąg (np. uzgadnianie rozrachunków, wycena aktywów i pasywów itp),

Opracowujemy dokumentację zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Projektujemy plany kont, zasady obiegu dokumentów, opracowujemy wzory typowych dokumentów księgowych (także sprawozdań finansowych),

 

4. Analizy Zarządcze

Zakres obejmuje, w ramach stałej współpracy, wykonywanie i prezentowanie zarządowi jednostki analiz zarządczych z wykorzystaniem posiadanych przez jednostkę systemów informatycznych. W ramach współpracy przygotowujemy zestaw stałych cyklicznych analiz zarządczych dostarczanych na spotkania zarządu jednostki oraz wspieramy użytkowników w opracowywaniu założeń i przygotowywaniu niestandardowych analiz i zestawień.

 

5. Audyt

Współpraca z Polska Grupą Audytorską PGA, zrzeszającą doświadczonych biegłych rewidentów i konsultantów.

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych

Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału oraz dokonywanie innych czynności Biegłego Rewidenta wynikających z kodeksu spółek handlowych

Badanie wykorzystania dotacji unijnych

 

+48 22 824 34 33

biuro@accounts4u.pl

Al. Jerozolimskie 200, Warszawa